Rotshtein, Aleksandr

Rotshtein, Aleksandr; Ротштейн, Александр
Rotshtein A.; Ротштейн А.
русский поэт